top of page

Odbiór nagród jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-14.00 

 

REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH RADIA PARADA 96.00FM

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Organizatorem konkursów jest RADIO PARADA al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Konkursy odbywają się na antenie radia wg scenariusza opracowanego prze RADIO PARADA, do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości akcji promocyjnej.

Sposób realizacji konkursów określa RADIO PARADA, a kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursów rozstrzyga zawsze Organizator.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Zasady są każdorazowo ustalane przez Organizatora konkursu.
Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez uczestnika konkursu imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego.. Przy odbiorze nagród, konieczne jest okazanie dowodu osobistego.

W przypadku remisu w plebiscytach Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania dogrywki pomiędzy uczestnikami, którzy uzyskali taką samą ilość punktów.

W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

Warunkiem wygrania nagrody jest podanie prawidłowej odpowiedzi na antenie Radia Parada.

3. INFORMACJA O WYGRANEJ

Osoba przeprowadzająca konkurs ma obowiązek poinformowania laureata o wygranej i sposobie jej odbioru.
Osoba przeprowadzająca konkurs jest zobowiązana do zapisania pełnych danych laureata tj. imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, a także daty przeprowadzenia konkursu, nazwiska osoby przeprowadzającej konkurs oraz rodzaju nagrody na obowiązującym druku, który musi niezwłocznie przekazać osobie odpowiedzialnej za wydawanie nagród.

4. ODBIÓR NAGRÓD

Słuchacze odbierają i realizują nagrody osobiście w redakcji RADIO PARADA (al. Piłsudskiego 141 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00 ), chyba, że osoba przeprowadzająca konkurs ustanowi inaczej. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku nie odebrania nagród w terminie do 7 dni od dnia wygranej (czyli 5 dni roboczych), Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą. 

Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami). Do opłacenia podatku (w wysokości obliczonej zgodnie z ustawą) zobligowany jest zwycięzca konkursu. 

Nie wysyłamy nagród początku.

5. PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie. 

 PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody gdy wartość nagrody przewyższa kwotę 2000 zł brutto. 

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w sekretariacie RADIO PARADA

Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

bottom of page